Tại sao tôi đăng ký săn phút chót không thành công?

Khách hàng chỉ có thể đăng ký săn phút chót thành công khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Đăng ký săn phút chót ít nhất 36 phút trước khi phiên đấu giá kết thúc. Dưới 36 phút, đăng ký săn phút chót sẽ không thành công.
- Giá đăng ký săn phút chót cao hơn giá sản phẩm tại thời điểm hệ thống Janbox đặt giá.
=> Bấm vào đây để xem thêm tính năng săn phút chót
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp