Tôi đấu giá thành công nhiều mặt hàng từ cùng một người bán. Tôi có thể yêu cầu người bán gửi tất cả hàng hóa trong một kiện đến kho Janbox không?

Trong trường hợp bạn mua đấu giá thành công nhiều mặt hàng từ cùng một người bán, chúng tôi có thể yêu cầu người bán vận chuyển chúng cùng nhau trong một kiện hàng đến kho của Janbox. Tuy nhiên, việc gộp đơn hàng sẽ phụ thuộc vào người bán, nếu người bán không hỗ trợ, Janbox buộc phải xử lý từng kiện hàng riêng lẻ.
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp